WHAT

WHAT… Hvad laver GreenLiving konkret?

KØB AF BYGGEGRUNDE

Vi opkøber egnede byggegrunde til boligformål sammen med kapitalstærke investorer. Det kan både være byggejord der allerede er lokalplanlagt, men hvor der evt. skal ændres lidt i plangrundlagt for at få en optimal case og projekt. Det kan også være eksisterede ejendomme i form af erhvervsbygninger eller offentlige bygninger som ligger således placeret at det vil være velegnet til fremtidige boligformål. Det kan også være eksisterende kontorejendomme der konverteres til boligformål efter at de fornødne planændringer er foretaget. Endelig kan det være eksempelvis landbrugsjord, der erhverves betinget af fremtidig anvendelse til boligbyggeri.

PROJEKTUDVIKLING OG PROJEKTOPTIMERING

Den absolutte kernkompetence er projektudvikling af boliger fra bar mark/blankt papir til nøglefærdige boliger, enten som rækkehuse i 1 og 2 plan eller som etageboliger i flere etager.

ÆNDRING AF PLANFORHOLD

Ofte er de aktuelle planforhold på en given ejendom eller grund ikke egnede til et optimalt boligprojekt. Der arbejdes med arkitekter, ingeniører, landinspektører, ejendomsmæglere og planmyndigheder og politikere om ændring af plangrundlaget, således at ny byggeretsgivende lokalplan kan godkendes.

BYGGETILLADELSE

Myndighedsgodkendelser er generelt en meget vigtig del af processen. Vi står, i tæt samarbejde med rådgiverne og de relevante myndigheder for indhentelse af byggetilladelsen.

GENNEMFØRELSE AF BYGGERI

Tidlig inddragelse af entreprenører i processen anser vi for vigtigt for opnåelse af optimal og rigtig byggepris og for i samarbejde med det øvrige projekt-team at finde de bedste, mest rationelle og bygbare tekniske løsninger.

INVESTERINGSBUDGETTER

Vi foretager en grundig analyse af et givent projekts styrker og svagheder og på bagrund heraf, udarbejder vi et strategi-oplæg inklusive detaljerede budgetter for flere forskellige scenarier.

SALG AF PROJEKTER

Vi udarbejder grundigt og detaljeret salgsmateriale der giver investor god indsigt i projektet med henblik på indgåelse af købsaftale, enten på projektstadiet eller som nøglefærdigt byggeri.